Má mheasann iarrthóir go raibh an próiseas roghnúcháin míchothrom agus gur sháraigh sé an Cód Cleachtais, féadfaidh siad gearán a dhéanamh faoi Chuid 8 den chód iomchuí.

Má fhaightear an próiseas a bheith a míchothrom, ní aisiompófar an cinneadh. Mar sin féin, is féidir go ndéanfar athruithe ar an bpróiseas chun a chinntiú go mbeidh aon cheapacháin amach anseo cothrom, comhsheasmhach agus trédhearcach.

Gearán

Is é an comhlacht poiblí a sheol an próiseas roghnúcháin an comhlacht a dhéanfaidh scrúdú ar an ngearán ar dtús. Déanfaidh sé athbhreithniú ar an bpróiseas chun a fháil amach cé acu a bhí nó nach raibh sé ag teacht leis an gCód Cleachtais.Ba cheart d'iarrthóirí a g(h)earán a sheoladh i scríbhinn chuig aonad acmhainní daonna an chomhlachta phoiblí laistigh de thréimhse ama réasúnta.

Tá dhá chéim i gceist leis an bpróiseas gearáin – an chéim neamhfhoirmiúil agus an chéim fhoirmiúil.

De ghnáth, is ar bhealach neamhfhoirmiúil a láimhseáiltear gearáin ar dtús. Mura bhfuil an t-iarrthóir sásta go fóill, féadfaidh siad gearán foirmiúil a dhéanamh ansin.

Uaireanta, áfach, is féidir go mbeidh tú, nó an t-iarrthóir, ag iarraidh go gcaithfear leis an ngearán mar ghearán foirmiúil ón tús. I gcásanna den sórt sin, is gá don dá pháirtí an méid sin a phlé agus a chomhaontú.

Nuair a dhéanann iarrthóir gearán, ba cheart dóibh a rá go soiléir go gcreideann siad go raibh an próiseas ceapacháin míchothrom agus an chuid nó na codanna den chód a gcreideann siad go ndearnadh sárú uirthi nó orthu a lua. Mura ndéanann iarrthóir é sin, is féidir go gcaithfear an ghearán amach.

Gearán neamhfhoirmiúil

Ba cheart d'iarrthóir a g(h)earán a dhéanamh leis an aonad acmhainní daonna laistigh de thréimhse ama réasúnta.

Is é a bhíonn i gceist leis an gcéim neamhfhoirmiúil go minic ná comhrá teileafóin nó cruinniú le duine a bhfuil baint aige/aici leis an bpróiseas roghnúcháin agus a oibríonn, i bhformhór na gcásanna, san aonad acmhainní daonna. Tabharfaidh sé sin deis duit:

  • A leagan amach ar bhealach níos mine cén fáth a measann tú go raibh an próiseas míchothrom agus an chuid nó na codanna de na Cóid Chleachtais a gcreideann tú go ndearnadh sárú orthu a liostú.
  • Labhairt faoi na nósanna imeachta agus faoin bpróiseas measúnaithe a bhí taobh thiar de chinneadh an chomhlachta phoiblí
  • A bhreithniú, tar éis duit tuilleadh faisnéise a fháil, cé acu a mheasann nó nach measann tú go fóill go ndearnadh sárú ar na cóid

Déanfaidh an t-athbhreithnitheoir cinneadh tosaigh ar a chothroime a bhí an próiseas agus ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh aon sárú ar an gCód Cleachtais.

Déanfaidh an comhlacht poiblí cinneadh ansin ar cé acu ba cheart nó nár cheart aon ghníomh a dhéanamh. Mura bhfuil an t-iarrthóir sásta le toradh an ghearáin neamhfhoirmiúil, féadfaidh siad gearán foirmiúil a dhéanamh.

Gearán foirmiúil

Ní mór d'iarrthóir gearán foirmiúil a dhéanamh laistigh de dhá lá oibre ó fhógra a fháil faoi thoradh an ghearáin neamhfhoirmiúil. Ní mór dóibh a g(h)earán a dhéanamh leis an aonad acmhainní daonna.

Ceapfaidh an comhlacht poiblí athbhreithnitheoir neamhspleách – is duine é sin nach raibh aon bhaint aige/aici leis an bpróiseas roghnúcháin. Déanfaidh sé/sí scrúdú ar an bhfaisnéis atá ar fáil. Is féidir go mbuailfidh sé/sí le baill den bhord roghnúcháin freisin chun gnéithe den phróiseas roghnúcháin nó measúnaithe a phlé.

Déanfaidh an t-athbhreithnitheoir cinneadh ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go raibh an próiseas roghnúcháin cothrom nó gur sháraigh sé na cóid. Má fhaightear an próiseas a bheith míchothrom, is féidir go molfaidh sé/sí athruithe ar phróisis amach anseo. Déanfaidh an comhlacht poiblí cinneadh ansin ar cé acu ba cheart nó nár cheart aon ghníomh a dhéanamh.

Ba cheart toradh an ghearáin fhoirmiúil a chur in iúl don iarrthóir laistigh de 25 lá oibre. Ba cheart don chomhlacht poiblí an t-iarrthóir a choinneáil ar an eolas faoi aon mhoilleanna.

Mura bhfuil an t-iarrhtóir sásta leis an toradh, féadfaidh siad achomharc a dhéanamh chugainne sa Choimisiún.

Achomharc

Candidates must appeal within 10 working days of the outcome of the formal complaint.

Ní mór d'iarrthóirí achomharc a dhéanamh laistigh de 10 lá oibre ó fhógra a fháil faoi thoradh an ghearáin fhoirmiúil.

A luaithe a gheobhaimid an achomharc, déanfaimid scrúdú ar an bhfaisnéis atá ann. Déanfaimid cinneadh ansin ar cé acu a bhí nó nach raibh an próiseas roghnúcháin cothrom agus ag teacht leis an gCód Cleachtais. Má bhí earráid ann, molfaimid nó ordóimid don chomhlacht poiblí athruithe a dhéanamh ar phróisis roghnúcháin amach anseo.

When we get an appeal, we will examine the information. We will decide if the selection process was fair and in keeping with the Code of Practice. If there was an error, we will recommend or direct the public body to change future selection processes.

Ní fhéadfar agóid a dhéanamh in aghaidh ár gcinnidh ach amháin trí athbhreithniú breithiúnach.

Tréimhsí ama

Is iad seo a leanas na tréimhsí ama nach mór duit gearán a dhéanamh le comhlacht poiblí iontu:

  • Ní mór duit gearán neamhfhoirmiúil a dhéanamh laistigh de thréimhse ama réasúnta
  • Ní mór duit gearán foirmiúil a dhéanamh laistigh de dhá lá oibre ó fhógra a fháil faoin gcinneadh ar an ngearán neamhfhoirmiúil
  • Ba cheart don chomhlacht poiblí fógra a thabhairt duit faoin gcinneadh ar an ngearán foirmiúil laistigh de 25 lá oibre ó d’iarraidh a fháil
  • Ní mór duit achomharc a dhéanamh chugainn laistigh de 10 lá oibre ó fhógra a fháil faoi thoradh an athbhreithnithe fhoirmiúil

Má dhéanann tú gearán lasmuigh de na tréimhsí ama sin, is féidir go ndiúltófar duit.